Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

MİRAY BİLİŞİM

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA TEDARİKÇİ- MÜŞTERİ-İŞ ORTAĞI- GERÇEK KİŞİ AYDINLATMA METNİ

Miray Bilişim Esin Yılmaz UZUN (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatı ile, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME İLKELERİMİZ:

 

Kişisel verileriniz tarafımızca aşağıdaki ilkeler ışığında işlenmektedir:

 1. a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 2. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 3. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

 1. d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Müşterilerimize ait kişisel veriler; KEP, E-İMZAİ PARKKEP – İK, E-FATURA, E-ARŞİV FATURA, E-İRSALİYE, E-DEFTER, E-SAKLAMA, E-YEDEKLEME, PARK MÜŞAVİR, PARK TEŞVİKsatış ve destek hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla alınıp, KVKK‘ya ve ilgili diğer kanunlarda belirtilen sürelere uygun olarak fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

v  Sözleşmelerin oluşturulabilmesi için gerekli bilgilerin elde edilebilmesi,

v  Aramızda kurulan sözleşmelerin uygulanabilmesi,

v  Karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,

v  Aramızda iletişim kurulabilmesi,

v  Sözleşmeler kapsamındaki mal ve hizmet alımının gerçekleştirilebilmesi,

v  Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi,

v  Sözleşmeler kapsamındaki yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,

v  Şirket’in günlük ihtiyaçlarının karşılanabilmesi,

v  Teknik Servis Hizmetlerinin Yürütülmesi,

v  Talep / Şikayetlerin Takibi

v  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,

v  Kullandığımız program üzerinde kaydınızın oluşturulması,

v  Organizasyonların gerçekleştirilebilmesi,

v  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

v  Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

v  Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

v  Hukuki süreçlerin yürütülmesi ve takibi

v  Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

v  Denetim ve yönetimin sağlanması,

v  Güvenliğin sağlanması,

v  İşe uygunluğun teyidi,

v  Satış sonrası destek verilmesi,

v  İletişim faaliyetleri,

v  Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

VERİLERİN MUHAFAZASI

 

Kanuna uygun olarak işleyebileceğimiz kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, saklama süresinin ardından silinecek, yok edilecek veya anonim hâle getirilecektir. Kişisel verilerinizi saklamamızı gerektiren; mali müşavirlik, avukatlık, bağımsız denetim mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere her türlü mevzuat kapsamındaki sorumluluklarımız saklıdır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunması halinde bu metinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, şirket  tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçindeki hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, şirket  Çalışanlarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk kişilerine Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla aktarılabilmektedir.

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunmaması halinde Kişisel Verilerin aktarımı ilgili kişinin açık rızasına tabidir.

ALINAN KİŞİSEL VERİLER

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Hukuki İşlem
 • Müşteri İşlem
 • Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi
 • İşlem Güvenliği
 • Risk Yönetimi
 • Finansal Bilgi
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINDA YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Müşterilerimize ait kişisel veriler; Kurum faaliyetlerini yürütmek amacıyla şirkettarafından farklı kanallar vasıtasıyla ve hukuki sebeplere dayanarak; danışman veya bayilerimiz aracılığı ile başvuru formları ya da e-posta yoluyla alınmaktadır. Bunun haricinde online başvuru, telefon destek faaliyetleri ve elektronik haberleşme kanalları ile toplanabilmektedir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK ’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Müşterilerimizden, şirketfaaliyetlerinin yürütülmesi için kişisel verilerinizi almamızı gerektiren hukuki dayanaklar; 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve buna bağlı tebliğler, 6102 sayılı Türk Ticaret kanunu, 6321 Sayılı E-BYS yazışmalar yönetmeliği, 4857 Sayılı İş Kanunu ve bunlara bağlı diğer yönetmeliklerdir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanunun 11 inci maddesi kapsamında ilgili herkes, Şirketimize başvurarak kişisel verileriyle ilgili;

 1. a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik Başvuru Formu ’nu yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Miray Bilişim, Soğanyemez Mh. 508 Sk. No:11/A Edremit-BALIKESİRadresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

MİRAY BİLİŞİM (ESİN YILMAZ UZUN)

E-Mail: destek@miraybilisim.com

Adres: Soğanyemez Mh. 508 Sk. No:11/2 Edremit-BALIKESİR

Yardım mı Lazım Bize ulaşabilirsiniz